JKQTPlotter
an extensive Qt4/Qt5 Plotter framework (including a fast variant and a LaTeX equation renderer!), written fully in C/C++ and without external dependencies
Class Index
c | d | f | h | j | l | m | r | s | t
  c  
JKQTPAutoOutputTimer    JKQTPGeoLine    JKQTPOverlayTwoCoordOverlay    JKQTMathText::MTbraceNode   
JKQTPBarHorizontalErrorGraph    JKQTPGeoPie    JKQTPOverlayTwoPositionOverlay    JKQTMathText::MTdecoratedNode   
ContourPlotAnimator    JKQTPBarHorizontalGraph    JKQTPGeoPolygon    JKQTPOverlayVerticalLine    JKQTMathText::MTenvironment   
  d  
JKQTPBarHorizontalStackableGraph    JKQTPGeoPolyLines    JKQTPOverlayVerticalRange    JKQTMathText::MTfracNode   
JKQTPBarVerticalErrorGraph    JKQTPGeoRectangle    JKQTPPaintDeviceAdapter    JKQTMathText::MTinstruction1Node   
JKQTPXFunctionLineGraph::doublePair    JKQTPBarVerticalGraph    JKQTPGeoSymbol    JKQTPPeakStreamGraph    JKQTMathText::MTlistNode   
  f  
JKQTPBarVerticalStackableGraph    JKQTPGeoText    JKQTBasePlotter::JKQTPPen    JKQTMathText::MTmatrixNode   
JKQTPBoxplotHorizontalElement    JKQTPGraph    JKQTPPlotElement    JKQTMathText::MTnode   
JKQTMathText::FontDefinition    JKQTPBoxplotHorizontalGraph    JKQTPGraphBoxplotStyleMixin    JKQTPPlotObject    JKQTMathText::MTnodeSize   
FormWithJKQTPlotter    JKQTPBoxplotVerticalElement    JKQTPGraphErrorStyleMixin    JKQTPRGBMathImage    JKQTMathText::MTplainTextNode   
  h  
JKQTPBoxplotVerticalGraph    JKQTPGraphFillStyleMixin    JKQTPSaveDataAdapter    JKQTMathText::MTsqrtNode   
JKQTPCADrawModeComboBox    JKQTPGraphLineStyleMixin    JKQTPSingleColumnGraph    JKQTMathText::MTsubscriptNode   
JKQTPPlotElement::HitTestLocation    JKQTPCALabelTypeComboBox    JKQTPGraphsModel    JKQTPSingleColumnSymbolsGraph    JKQTMathText::MTsuperscriptNode   
  j  
JKQTPColorPaletteSingleColorLinSegment    JKQTPGraphSymbolStyleMixin    JKQTPSpecialLineHorizontalGraph    JKQTMathText::MTsymbolNode   
JKQTPColorPaletteStyleAndToolsMixin    JKQTPGraphTextStyleMixin    JKQTPSpecialLineTypeComboBox    JKQTMathText::MTtextNode   
JKQTPMathParser::jkmpBinaryArithmeticNode    JKQTPColorPaletteWithModifierStyleAndToolsMixin    JKQTPGraphViolinplotStyleMixin    JKQTPSpecialLineVerticalGraph    JKQTMathText::MTwhitespaceNode   
JKQTPMathParser::jkmpBinaryBoolNode    JKQTPColumn    JKQTPGridPrintingItem    JKQTPStat5NumberStatistics   
  r  
JKQTPMathParser::jkmpCompareNode    JKQTPColumnBackInserter    JKQTPHighResTimer    JKQTPSymbolComboBox   
JKQTPMathParser::jkmpConstantNode    JKQTPColumnConstIterator    JKQTPHorizontalAxis    JKQTPVerticalAxis    RegexpProcessor (sfdnormalize)   
JKQTPMathParser::jkmpException    JKQTPColumnContourPlot    JKQTPHorizontalIndependentAxis    JKQTPVerticalIndependentAxis   
  s  
JKQTPMathParser::jkmpFunctionDescriptor    JKQTPColumnIterator    JKQTPHorizontalRange    JKQTPVerticalRange   
JKQTPMathParser::jkmpFunctionNode    JKQTPColumnMathImage    JKQTPImage    JKQTPViolinplotHorizontalElement    SpeedTestPlot   
JKQTPMathParser::jkmpNode    JKQTPColumnOverlayImageEnhanced    JKQTPImageBase    JKQTPViolinplotVerticalElement    JKQTPLinePlotStyleWithSymbolSizeComboBox::styleData   
JKQTPMathParser::jkmpNodeList    JKQTPColumnRGBMathImage    JKQTPImageModifierModeComboBox    JKQTPXFunctionLineGraph    JKQTMathText::MTsymbolNode::SymbolProps   
JKQTPMathParser::jkmpResult    JKQTPContourPlot    JKQTPImageTools    JKQTPXGraphErrorData   
  t  
JKQTPMathParser::jkmpTempVariable    JKQTPCoordinateAxis    JKQTPImpulsesHorizontalErrorGraph    JKQTPXGraphErrors   
JKQTPMathParser::jkmpUnaryNode    JKQTPCoordinateAxisStyle    JKQTPImpulsesHorizontalGraph    JKQTPXParsedFunctionLineGraph    JKQTMathText::tbrData   
JKQTPMathParser::jkmpVariable    JKQTPDatastore    JKQTPImpulsesVerticalErrorGraph    JKQTPXParsedFunctionLineGraph::JKQTPXParsedFunctionLineGraphFunctionData    JKQTMathText::tbrDataH   
JKQTPMathParser::jkmpVariableAssignNode    JKQTPDatastoreItem    JKQTPImpulsesVerticalGraph    JKQTPXYGraph    TestForm   
JKQTPMathParser::jkmpVariableNode    JKQTPDatastoreModel    JKQTPKeyLayoutComboBox    JKQTPXYGraphErrors    TestMain   
JKQTBasePlotter    JKQTPEmfEngineAdapter    JKQTPKeyPositionComboBox    JKQTPXYLineErrorGraph    TestMultiplotUI   
JKQTBasePlotterStyle    JKQTPEnhancedDoubleSpinBox    JKQTPKeyStyle    JKQTPXYLineGraph    TestStyling   
JKQTFastPlotter    JKQTPEnhancedPainter    JKQTPLabelPositionComboBox    JKQTPXYParametrizedErrorScatterGraph    TestUserInteraction   
JKQTFPimageOverlayPlot    JKQTPEnhancedSpinBox    JKQTPLinePlotStyleComboBox    JKQTPXYParametrizedScatterGraph    TestWidgetBarcharts   
JKQTFPimagePlot    JKQTPEnhancedTableView    JKQTPLinePlotStyleWithSymbolSizeComboBox    JKQTPYFunctionLineGraph    TestWidgetContourPlots   
JKQTFPLinePlot    JKQTPErrorPlotstyleComboBox    JKQTPlotter    JKQTPYGraphErrorData    TestWidgetEmptyPlot   
JKQTFPPlot    JKQTPFilledCurveXErrorGraph    JKQTPlotterDrawingTools    JKQTPYGraphErrors    TestWidgetFunctionPlots   
JKQTFPQImagePlot    JKQTPFilledCurveXGraph    JKQTPlotterStyle    JKQTPYParsedFunctionLineGraph    TestWidgetGeometry   
JKQTFPQOverlayLinearGridPlot    JKQTPFilledCurveYErrorGraph    JKQTPMathImage    JKQTPYParsedFunctionLineGraph::JKQTPYParsedFunctionLineGraphFunctionData    TestWidgetGraphs   
JKQTFPQScaleBarXPlot    JKQTPFilledCurveYGraph    JKQTPMathImageBase    JKVanishQToolBar    TestWidgetImages   
JKQTFPRGBImageOverlayPlot    JKQTPFilledVerticalRangeGraph    JKQTPMathImageColorPaletteComboBox   
  l  
TestWidgetLogGraphs   
JKQTFPVBarPlot    JKQTPFinalAct    JKQTPMathParser    TestWidgetParamScatterPlots   
JKQTFPVCrossPlot    JKQTPGeoArc    JKQTPOverlayElement    JKQTPImageTools::LUTData    TestWidgetPeaksPlots   
JKQTFPXRangePlot    JKQTPGeoBaseFilled    JKQTPOverlayImage   
  m  
TestWidgetRGBImages   
JKQTFPYRangePlot    JKQTPGeoBaseLine    JKQTPOverlayImageEnhanced    JKQTBasePlotter::textSizeData   
JKQTMathText    JKQTPGeoChord    JKQTPOverlayLine    JKQTPXYParametrizedScatterGraph::MappedSymbolFunctor    JKQTBasePlotter::textSizeKey   
JKQTMathTextLabel    JKQTPGeoEllipse    JKQTPOverlayOneCoordOverlay    JKQTPlotter::MouseDragAction   
JKQTPArrayScopedPointer    JKQTPGeoInfiniteLine    JKQTPOverlayRectangle    JKQTPlotter::MouseDragMarker   
c | d | f | h | j | l | m | r | s | t